Stadgar

§ 1 Firma

Föreningens firma är: Hammarkullens Folkets Husförening.

 

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning genom att:

 

 • att tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler,
 • att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet,
 • att samarbeta med och vara en resurs för invånarna och det lokala föreningslivet,
 • att verka för ändamål som omfattas av folkrörelsen ”Folkets Hus och Parker”

 

§ 3 Medlems antagande och avgång

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som är verksam i Folkets Hus föreningen Hammarkullen eller har annan anknytning till föreningen. Frågan om medlemskap prövas av styrelsen.

Den som vägras medlemskap kan hänskjuta frågan till föreningsstämmans slutliga avgörande.

Medlem får efter skriftlig anmälan till styrelsen utträda ur föreningen.

Medlem som under längre tid än ett år inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning kan även ske av den medlem, som i övrigt grovt åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen eller på annat sätt motarbetat föreningens ändamål och verksamhet.

Medlem som uteslutits får inte delta i föreningens angelägenheter och är från beslutet om uteslutning utan rösträtt vid föreningsstämma.

Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som inträffar en månad efter begäran om utträde respektive efter styrelsens beslut om uteslutning.

 

§ 4 Insatser och avgifter

Fysisk medlem ska delta med minst en insats i föreningen. Juridisk medlem (bolag, organisation eller förening) ska delta med minst 5 insatser i föreningen. Varje insats uppgår till 100 kronor. Insatsen betalas genast vid teckningen.

 

§ 5 Föreningens säte

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Hammarkullen, Angered.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter med tre suppleanter.

Ledamöterna väljes av föreningsstämman för tiden intill dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet.

Styrelsesuppleanterna väljes av föreningsstämman för den tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande år.

Styrelseledamot och suppleant kan återväljas. Suppleanterna inträder i tjänstgöring i den ordning de valts.

Styrelsen får inrätta arbetsutskott.

 

§ 7 Konstituering

Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 8 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden, dock att för giltigt beslut fordras enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande.

 

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser, två i föreningen.

 

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

 

§ 11 Styrelsens redovisningshandlingar

Styrelsen ska före februari månads utgång till revisorerna överlämna styrelsens årsredovisning, som ska omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

 

§ 12 Revisorer

Föreningsstämman väljer årligen för tiden intill dess att ordinarie föreningsstämma hållits påföljande år två ordinarie revisorer och två suppleanter för dem.

 

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång. Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen finner skäl därtill, eller då revisorer eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat. På ordinarie stämma ska förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om kallelse behörigen skett.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Fråga om arvoden.
 11. Val av styrelseordförande.
 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av revisorer och suppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga ärenden.

 

På extra föreningsstämma ska utöver ärenden enligt punkterna 1-4 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

 

§ 14 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma sker senast två veckor och tidigast fyra veckor före och senast sju dagar före extra föreningsstämma genom post eller E-post. Skriftlig kallelse ska anslås på föreningens anslagstavla.

 

§ 15 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende ska behandlas vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla ärendet skriftligen till styrelsen senast före februari månads utgång.

 

§ 16 Omröstning vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma äger varje andel som innehas av juridisk person/organisation en röst. Enskild medlem har vid föreningsstämma en röst.

Fullmakt ska vara styrelsens tillhanda senast dagen före stämman. Fullmakt ska vara daterad, samt inte äldre än ett år.

 

§ 17 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kräver att samtliga röstberättigade ombud vid föreningsstämman enas därom eller att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma, och att beslutet på föreningsstämmorna biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade.

 

§ 18 Föreningens upplösning

Giltigt beslut om upplösning av föreningen kräver att tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade ombud enas därom på ordinarie föreningsstämma, eller att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma, och att beslutet på föreningsstämmorna biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade.

Vid föreningens upplösning ska, sedan verksamheten och skulderna betalt, insatserna återbetalas. Om överskott därefter föreligger ska detta förvaltas av föreningens riksorganisation till dess en ny förening med likartat ändamål bildas.

Protokoll och andra arkivalier bör överlämnas till Folkrörelsearkivet.

 

§ 19 Föreningslagar

Utöver vad ovan stadgats gäller de lagar som är tillämpliga på ideella föreningar.